۰۲۱-۶۶۴۰۰۰۰۸-۶۶۹۷۱۰۰۰-۶۶۹۵۷۵۲۲
دسته بندی لیست
[ دانلود لیست قیمت ]
لیست قیمت

ردیف

نام محصول

قیمت

موجودی انبار

1 تکنیک های انتگرال یگانه دانش پژوهان جوان 100,000 ریال موجود
2 روش های برداری دانش پژوهان جوان 76,000 ریال موجود
3 عربی عمومی خط ویژه گاج 225,000 ریال موجود
4 مسائل پیشنهادی برای المپیادهای بین المللی ریاضی دانش پژوهان جوان 55,000 ریال موجود
5 الفبای هندسه در المپیاد ریاضی (سطح مقدماتی) دانش پژوهان جوان 140,000 ریال موجود
6 مرحله اول جبر(نردبان المپیاد ریاضی) دانش پژوهان جوان 160,000 ریال موجود
7 مرحله اول نظریه اعداد (نردبان المپیاد ریاضی) دانش پژوهان جوان 110,000 ریال موجود
8 نگاهی نو به نامساوی ها دانش پژوهان جوان 35,000 ریال موجود
9 استراتژی های جبر در المپیاد ریاضی جلد اول(نامساوی ها) دانش پژوهان جوان 188,000 ریال موجود
10 المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول جلد سوم دانش پژوهان جوان 160,000 ریال موجود
11 المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول جلد دوم دانش پژوهان جوان 200,000 ریال موجود
12 المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول جلد اول دانش پژوهان جوان 190,000 ریال موجود
13 آشنایی با معادلات دیوفانتی دانش پژوهان جوان 36,000 ریال موجود
14 مرحله اول ترکیبیات دانش پژوهان جوان (نردبان المپیاد ریاضی) 165,000 ریال موجود
15 استراتژی های حل مسائل هندسه دانش پژوهان جوان 115,000 ریال موجود
16 الفبای جبر در المپیاد ریاضی (سطح مقدماتی) دانش پژوهان جوان 130,000 ریال موجود
17 مسائل جبر در المپیاد ریاضی دانش پژوهان جوان 44,000 ریال موجود
18 مینیاتورهای ریاضی دانش پژوهان جوان 119,000 ریال موجود
19 مسائل نظریه اعداد در المپیاد ریاضی دانش پژوهان جوان 62,000 ریال موجود
20 نامساوی های قدیم و جدید دانش پژوهان جوان 85,000 ریال موجود
21 المپیادهای ریاضی کشورهای مختلف 1997 دانش پژوهان جوان 38,000 ریال موجود
22 الفبای ساختار اتم ترکیبات یونی و مولکولی دانش پژوهان جوان 176,000 ریال موجود
23 الفبای اکولوژی دانش پژوهان جوان 200,000 ریال موجود
24 المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول جلد اول دانش پژوهان جوان 190,000 ریال موجود
25 المپیاد زیست شناسی مرحله اول جلد دوم دانش پژوهان جوان 200,000 ریال موجود
26 هوش آزمایی IQ مبتکران 80,000 ریال موجود
27 عربی دهم انسانی پرسمان گاج 160,000 ریال موجود
28 المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم جلد اول دانش پژوهان جوان 130,000 ریال موجود
29 المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم جلد دوم دانش پژوهان جوان 164,000 ریال موجود
30 الفبای گیاه شناسی دانش پژوهان جوان 120,000 ریال موجود
31 المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم جلد سوم دانش پژوهان جوان 64,000 ریال موجود
32 المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول جلد سوم دانش پژوهان جوان 10,000 ریال موجود
33 المپیادهای زیست شناسی کانادا جلد دوم دانش پژوهان جوان 108,000 ریال موجود
34 المپیادهای زیست شناسی کانادا جلد اول دانش پژوهان جوان 155,000 ریال موجود
35 مبانی فیزیولوژی جلد اول دانش پژوهان جوان 140,000 ریال موجود
36 102 مسئله ترکیبیات دانش پژوهان جوان 80,000 ریال موجود -
37 استراتژی های حل مسئله دانش پژوهان جوان جلد دوم 170,000 ریال موجود
38 استراتژی های حل مسئله دانش پژوهان جوان جلد اول 156,000 ریال موجود
39 جلوه هایی از ترکیبیات دانش پژوهان جوان 140,000 ریال موجود
40 الفبای المپیاد ریاضی دانش پژوهان جوان 140,000 ریال موجود